วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองมวง บ้านทุ่งจูด หมู่ที่ 1 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนเสริมเหล็กสายควนน้ำปัน บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาเทียมป่า บ้านแพรกกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นตีนเป็ด หมู่ที่ 6 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจริ พยัคฆา หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อสายดูดน้ำพร้อมด้วยอุปกรณ์ประกอบสายดูดน้ำรถบรรทุกน้ำ อบต.คลองเส จำนวน ๕ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
ซื้อึครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง