วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จำนวน 3 ตู้ และโต๊ะทำงานเหล็ก 4.5 ฟุต จำนวน 1 ตัว เก้าอี้ทำงาน 2 ตัว กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
เช่าเต็นท์ โต๊ะพร้อมผ้าปู เก้าอี้ และเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิรัตน์ - สระน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยน้ำราด หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างจัดหาอาหาร อาหารว่าง เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 11 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
จ้างโต๊ะ พร้อมเก้าอี้ และเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางถาวร ม.7 - เขตบ้านห้วยปริก ม.4 บ้านคลองสาย หมู่ที่ 7 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนน้ำปัน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุวิทย์ - สะพานมหาราช หมู่ที่ 5 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง