องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khlongse.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
การควบคุมภายใน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

ประวัติความเป็นมา
 

ประวัติความเป็นมา :

         ตำบลคลองเส เดิมเนื้อที่ส่วนใหญ่เป็นป่าทึบ มีสัตว์ป่านานาชนิด ปัจจุบันป่าถูกโค่นทำลายเกือบหมดเหลืออยู่น้อยมาก ตำบลคลองเส เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอถ้ำพรรณรา  มีหมู่บ้านทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านทุ่งจูด หมู่ 2 บ้านนาแยะเหนือ หมู่ 3 บ้านหนองใหญ่  หมู่ 4 บ้านปลายเส หมู่ 5 บ้านแพรกลาง หมู่ 6 บ้านด่านช้าง หมู่ 7 บ้านคลองสาย หมู่ 8 บ้านนาแยะใต้