องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khlongse.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
การควบคุมภายใน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

สำนักปลัด
 
 
นายสาโรจน์  รัตนสุคนธ์ 
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
-ว่าง-
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
ส.ต.ท.ธำรงค์  วงศ์พิพันธ์   
หัวหน้าสำนักปลัด 
     
นายสมพรเอก  สังข์กรด นางสาวอรไท  จันทรวิภาค
นายวีระศักดิ์  ทองสุข
 นิติกรชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 

นายปิยะพงษ์  บุญเจริญ
-ว่าง-  นางสาวเกษศินี  การสี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 

 นางอารีย์  ชูมณี     นางเตือนใจ  ชิดเชี่ยว  นางอารีย์  สุขจันทร์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ครูผู้ดูแลเด็ก
 ครูผู้ดูแลเด็ก
 

 นางเสาวณี  แสงมณี
นางพรรณนิภา  บัวสกัด
นางยกห้าย  วัฒนา 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  ผู้ดูแลเด็กเล็ก   ผู้ดูแลเด็กเล็ก
     
 นายกิตติพงศ์  คงสิทธิ์
   
 คนงานทั่วไป