องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khlongse.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
งานจัดเก็บรายได้
การควบคุมภายใน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 

ที่ตั้ง/อาณาเขต

          องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส ได้จัดตั้ง ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 25 ธันวาคม  2539 มีผลบังคับใช้วันที่ 23 กุมภาพันธ์  2540  ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ของตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  พื้นที่ส่วนใหญ่พื้นที่ราบสูง   อยู่ห่างจากอำเภอ 13 กิโลเมตรและระยะทางจากศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชถึงองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเสประมาณ  90  กิโลเมตร ซึ่งใช้เวลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมง ในการเดินทางจากจังหวัดนครศรีธรรมราชถึงองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 41 และเส้นถนนสาย 4228  ถ้ำพรรณรา-ทานพอ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส   ตำบลคลองเส เป็นตำบลหนึ่งใน 3 ตำบลของอำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ทั้งหมด  57  ตารางกิโลเมตร  หรือ ประมาณ  35,625  ไร่

 

ทิศเหนือ         ติดต่อกับ          ตำบลห้วยปริก    อำเภอฉวาง  ตำบลเขานิพันธ์  อำเภอเวียงสระ

ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ          ตำบลไม้เรียง  ตำบลกระเบียด  ตำบลนากะชะ  อำเภอฉวาง

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ          ตำบลดุสิต   ตำบลถ้ำพรรณรา

ทิศใต้             ติดต่อกับ          ตำบลถ้ำพรรณรา  ตำบลนากะชะ

 

เขตการปกครองและบริหาร มีจำนวน  8  หมู่บ้าน

1.หมู่ที่ 1                       บ้านทุ่งจูด

2.หมู่ที่ 2                       บ้านนาแยะ

3.หมู่ที่ 3                       บ้านหนองใหญ่

4.หมู่ที่ 4                       บ้านปลายเส

5.หมู่ที่ 5                       บ้านแพรกกลาง

6.หมู่ที่ 6                       บ้านด่านช้าง

7.หมู่ที่ 7                       บ้านคลองสายใต้

8.หมู่ที่ 8                       บ้านนาแยะใต้

 

ลักษณะภูมิประเทศ

          สภาพโดยทั่วไปพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มใกล้แม่น้ำ และราบสูงบางส่วน มีพื้นที่ทำการเกษตร 33,250  ไร่ สภาพดินดี  อุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่การเพาะปลูก  เช่น ทำนา ปลูกผัก เป็นต้น สำหรับที่ราบสูงบางส่วนมีส่วนการปลูกยางพารา เลี้ยงสัตว์ ปลูกปาล์มน้ามัน  เป็นต้น มีแม่น้ำสายหลักไหลผ่าน 4 สาย คือ คลองเส คลองสาย คลองฉนวน และคลองพา

 

ลักษณะภูมิอากาศ

      สภาพอากาศโดยทั่วไปไม่ร้อนมากหนัก  มีฝนตกตามฤดูกาล  ไม่มีฤดูหนาว อุณหภูมิสูงสุด โดยเฉลี่ย  36  องศาเชลเซียส  ปริมาณน้ำฝน  โดยเฉลี่ยทั้งปีประมาณ  2,000  ลูกบาศก์มิลลิเมตร  ช่วงที่ฝนตกมากที่สุดได้แก่ เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน