องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khlongse.go.th
 
 
สำนักปลัด

 
นายสาโรจน์  รัตนสุคนธ์ 
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวณัฐรดา  อนงค์
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด 
     
นายสมพรเอก  สังข์กรด นางสาวอรไท  จันทรวิภาค
นายวีระศักดิ์  ทองสุข
 นิติกรชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 

นายปิยะพงษ์  บุญเจริญ
นายอัศวพล  เขม้นการนา
 นางสาวเกษศินี  การสี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 

 นางอารีย์  ชูมณี     นางเตือนใจ  ชิดเชี่ยว  นางอารีย์  สุขจันทร์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ครู
 ครู
 

 นางเสาวณี  แสงมณี
นางพรรณนิภา  บัวสกัด
นางยกห้าย  วัฒนา 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)   ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
     
 นายกิตติพงศ์  คงสิทธิ์
   
 คนงานทั่วไป