องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khlongse.go.th
 
 
สำนักปลัด

 
นางสาวณัฐรดา  อนงค์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวณัฐรดา  อนงค์
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางสาวสุวภัทร เทวฤทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
 
 
นางสาวนิสาชล รักพลับ นางสาวอรไท  จันทรวิภาค
นายวีระศักดิ์  ทองสุข
นิติกรปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
 
นายปิยะพงษ์  บุญเจริญ
นายอัศวพล  เขม้นการนา
-ว่าง-
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
 
 นางอารีย์  ชูมณี     นางเตือนใจ  ชิดเชี่ยว  นางอารีย์  สุขจันทร์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ครู
 ครู
 

 นางเสาวณี  แสงมณี
นางพรรณนิภา  บัวสกัด
นางยกห้าย  วัฒนา 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)   ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
     
 นายกิตติพงศ์  คงสิทธิ์
   
 คนงานทั่วไป