องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khlongse.go.th
 
 
กองคลัง

 
นางศุภายินี  กุมารจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง
 

 
 นางสาวทรรศนีย์  แซ่เหา    นางสาวกุลณัฐ ช้างกลาง
นางสาวอารียา จันชุม
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ   นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    
       
-ว่าง-
-ว่าง-
 นางนาฏพร  ทิพย์จักษุ  
 เจ้าพนักงานพัสดุ  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้