องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khlongse.go.th
 
 
กองคลัง

 
นางศุภายินี  กุมารจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.089-8661947
 

 
 นางสาวทรรศนีย์  แซ่เหา    นางสาวกุลณัฐ ช้างกลาง
นางสาวอารียา จันชุม
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ   นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    
       
 นางนาฏพร  ทิพย์จักษุ -ว่าง-
-ว่าง-  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานพัสดุ
     
 นางสาวปรีดาภรณ์ เพ็งจันทร์  
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ