องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khlongse.go.th
 
 
กองช่าง

 
นางสาวณัฐรดา อนงค์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
     
  - ว่าง -   
  นายช่างโยธา   
     
  นายอรุณ  วูวงศ์   
   พนักงานผลิตน้ำประปา