องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khlongse.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 

นางสาวณัฐรดา  อนงค์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวณัฐรดา  อนงค์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
นางสาวสุวภัทร เทวฤทธิ์ นางศุภายินี  กุมารจันทร์ นางสาวณัฐรดา  อนงค์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ผู้อำนายการกองคลัง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง