วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ย. 2566
จ้างออกแบบโครงการต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารและบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
ออกแบบโครงการต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารและบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส
20  ก.ย. 2566
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลจุดบ้านนายเสน่ห์ ชูช่วยสุวรรณ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมระบบสูบน้ำประปา หมู่ที่ 1 จุดบ้านทุ่งจูด ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 จำนวน 25 เล่ม และ จ้างถ่ายเอกสารแบบแปลนเอกสารก่อสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส จำนวน 98 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก (เครื่องพ่นหมอกควัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน 24 รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพรกกลาง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลายเส ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังวัดโคกเมรุ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง