องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khlongse.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
งานจัดเก็บรายได้
การควบคุมภายใน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

สำนักปลัด
 
 
นายสาโรจน์  รัตนสุคนธ์ 
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวณัฐรดา  อนงค์
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด 
     
นายสมพรเอก  สังข์กรด นางสาวอรไท  จันทรวิภาค
นายวีระศักดิ์  ทองสุข
 นิติกรชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 

นายปิยะพงษ์  บุญเจริญ
นายอัศวพล  เขม้นการนา
 นางสาวเกษศินี  การสี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 

 นางอารีย์  ชูมณี     นางเตือนใจ  ชิดเชี่ยว  นางอารีย์  สุขจันทร์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ครู
 ครู
 

 นางเสาวณี  แสงมณี
นางพรรณนิภา  บัวสกัด
นางยกห้าย  วัฒนา 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)   ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
     
 นายกิตติพงศ์  คงสิทธิ์
   
 คนงานทั่วไป