องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khlongse.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
งานจัดเก็บรายได้
การควบคุมภายใน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส

 

คลองเสแห่งการเรียนรู้

เป็นเมืองน่าอยู่สู่สังคมพัฒนายั่งยืน

 

 

พันธกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเส

      1. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานให้ครอบคลุมที่สอดคล้องตามความต้องการของประชาชน

      2. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา และการสาธารณสุข เพื่อสร้างเสริมศักยภาพให้ประชาชน

      3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีการพัฒนาสังคมและประชาชนมีส่วนร่วม

     4.ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนของกลุ่มอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยว

      5. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      6. ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีให้ยั่งยืน

      7. ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

      1. ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด้านโครงการสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ และสภาพแวดล้อมที่ดีมีมาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

      2. ประชาชนมีคุณภาพที่ดี

      3. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

      4. ประชาชน มีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต

      5. ประชาชนรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      6. มีศิลปวัฒนธรรม ศาสนา  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

      7. อบต.มีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล